BIOGRAFI PENULIS ARBA’IN

Januari 25, 2012 § Tinggalkan komen

BIOGRAFI PENULIS ARBA’IN

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husein bin Jam’ah Al-Haazi Muhyiddin Abu Zakariya An.-Nawawi Asy Syafi’i A1-’Allamah, Syaikhul Madzhab dan termasuk fuqaha’ senior.

Beliau lahir di Nawa, sebuah desa di selatan Damsyiq pada tahun 631 H. Beliau tumbuh dan melihat lailatul qadar tatkala berumur tujuh tahun dan tanda-tanda kebagusannya telah nampak pada din beliau semenjak kecil.

Syaikh Yaasin bin Yusuf Al-Marakisyi berkata: “Aku melihat Syaikh tatkala beliau berumur 10 tahun di Nawa. Anak-anak yang lain memaksa beliau untuk diajak bermain, namun beliau lan dan mereka sembari menangis karena dipaksa bermain-main bersama mereka. Beliau menghafal Al-Qur’an pada umur tersebut dan jadilah Al-Qur’an itu sesuatu yang dicintai hatinya. Ayah beliau menyuruhnya menunggu toko, akan tetapi jual beli tidak menyibukkan beliau untuk membaca Al-Qur’an.

Syaikh Yasin berkata: “Aku mendatangi gurunya dan berwasiat kepadanya dan aku katakan: “Sesungguhnya ia (An-Nawawi) dapat diharapkan menjadi orang yang paling pandai di zamannya, yang paling zuhud dan manusia dapat mengambil manfaat dannya”. Maka guru tersebut berkata kepadaku: “Apakah engkau ini tukang ramal?” Aku katakan: “Bukan, ini hanyalah menurut Wawasan yang Allah berikan kepadaku”. Lalu guru tersebut mencenitakan hal itu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya bersemangat untuk mendorong beliau agar segera menghafalkan A1-Qur’an dan memperlakukan beliau dengan lembut.”

KEDATANGAN BELIAU DI DAMSYIQ DAN TINGGALNYA BELIAU DISANA

Imam An-Nawawi berkata: “Tatkala menginjak usia 19 tahun orang tuaku membawaku ke Damsyiq lalu aku tinggal di Madrasah Rawahiyah selama kurang lebih dua tahun untuk mencari ilmu dan tinggal di dalamnya”. Beliau menegakkan ibadah dan beliau mencukupi keperluan hidupnya dan pemberian madrasah dan beliau infakkan sebagian darinya.

Beliau menunaikan haji tatkala beliau tinggal di Damsyiq tahun 651 H. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawarah selama satu setengah bulan, ketika itu wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jum’at. Disebutkan bahwa tatkala beliau keluar untuk pergi haji tiba-tiba terserang demam dan hal itu tidak berakhir hingga beliau wuquf di Arafah, namun beliau tetap bersabar, tidak berhenti sedikitpun. Setelah beliau menyempurnakan haji lalu kembali ke Damsyiq. Setelah itu Allah betul-betul mencurahkan atas beliau dengan hujan ilmu dan nampaklah atasnya -sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyaru A’lam AnNubala’- tanda-tanda kecerdikan dan kepandaiannya.

KESIBUKAN BELIAU DALAM MENCARI ILMU

Beliau senantiasa berkutat dengan ilmu dan meniti jejak para salaf dalam beribadah, baik dalam hal shalat, shiyam, wara’ dan tidak menyia-nyiakan waktu sedikitpun. Beliau membaca 12 pelajaran setiap harinya dari para syaikh berupa penjelasan maupun pendalaman dan kitab Al-Wasith, juga Al-Muhadzdzab, Al-Jam’u baina Shahihain, Shahih Muslim, Al-Lam’u karya Abu Ishaq AsySyairaazi, Ushul Al-Fiqh, Al-Muntakhib karya Fakhru Ar-Raazi, nama-nama rijalul hadits dan tentang pokok-pokok dien. Beliau juga menta’liq (mengomentari) apa-apa yang berkaitan dengan kitab-kitab tersebut, menerangkan yang sulit dan menjelaskan kaidah-kaidah bahasanya. Allah memberkahi waktu beliau dan membantunya untuk meraih apa yang beliau tekadkan.

Seakan iradah Allah telah mengistimewakan seorang alim yang agung ini untuk berkhidmat kepada ilmu-ilmu syar’i, sehingga pada gilirannya beliau menjadi rujukan bagi para ulama dan tumpuan para fuqaha’. Allah telah mencabut dan hati beliau unsur-unsur yang menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan ini.

Beliau berkata: “Suatu ketika, terdetik di hatiku untuk menyibukkan din dengan ilmu kedokteran, maka aku membeli kitab Al-Qanun (karya Ibnu Sina) dan aku bertekad untuk menyibukkan din dengannya. Namun hatiku serasa gelap hingga berhari-hari aku tak ada semangat untuk berbuat apa-apa. Lalu aku memikirkan nasib diriku, dan pintu mana aku hendak berbuat. Kemudian Allah Ta’ala mengilhamkan aku untuk berkutat dengan ilmu kedokteran sebagai Sebab (kembalinya semangatku). Maka aku menjual buku tersebut dan aku keluarkan buku-buku di rumahku yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, lalu hatiku serasa bersinar dan aku mendapatkan kembali apa yang telah hilang dariku”.

Dengan semangat beliau yang tinggi dalam hal ilmu ini, beliau tidak tidur malam melainkan sebentar saja. Beliau tidur sejenak bersandarkan buku-bukunya kemudian bangun untuk mengulangi pelajaran dan ilmu. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu malam ataupun siangnya. Selalu beliau gunakan waktunya untuk sibuk dengan ilmu dan ibadah. Sarnpai-sampai manakala beliau bepergian, ketika berada di jalan beliau tetap asyik mengulang-ulang hafalannya, terlebih dengan banyaknya beliau membaca Al-Qur’an Al-Karim dan kebiasaan beliau untuk senantiasa berdzikir serta berpaling dan dunia menghadapkan wajahnya ke akhirat.

KARYA-KARYA BELIAU

Beliau memiliki karya yang berjumlah banyak, bermanfaat besar dan berfaedah agung. Di antara bab-babnya ada yang telah beliau sempurnakan ada pula yang belum disempurnakan. Di antara karya beliau adalah:

1. Al-Arba’in Fii Al-Hadits (matan dan buku yang penuh barakah ini)
2. Al-Irs yad fii Ushul Al-Hadits
3. Al-Is yaaraat ila Bayaani Al-As;naa’ Al-Mubhimaat fii Mutuuni Al Asaanid
4. Al-Ushul wa Dhawaabith fii Al-Madzhab
5. Al-Idhaah fii Manaasik Al-Hajj
6. Bustan Al-’Arifin
7. At-Ti byan fii Adabi Hamlati Al-Qur’an – sudah diterjemah oleh banyak penerbit dengan judul Adab Bersama Al-Qur’an
8. At-Tahrir fii Syarhi At-Tanbiih ii Abi Ishaq Asy-Syairaazi
9. Tuhfah Ath-Thaalib An-Na biih fii Syarlii At-Tanbiih
10. Tuhfat Al-Waalid wa Baghiyatu Ar-Ra’id
11. At-Tahqiiq
12. At-Tarkhish fii A1-Ikram bit Qiyaami ii Dzawil Fadhl wal Maziyah min Alili Al-Islam
13. At-Taqrib wa At-Taisir li Ma’rifah Sunan Al-Basyir AnNadziir
14. Taqriib Al-Irs yad ila Ilmi Al-Isnaad
15. Tahdzib Al-Asma’ wa Al-Lughat
16. Al-Adzkar (Hilyatul Abraar wa Syi’aarul Akhyaar) – sudah diterjemah
17. Khulashah Al-Ahkam fii Muhimmaat As-Sunan wa Qawa’id Al-Islam
18. Ruuh Al-Masa’il fii Al-Furuu’
19. Riyadhu Ash-Shalihin – sudah diterjemahkan
20. Syarh Al-Jami’ Ash-Shahih Iil Bukhari ila Akhir Kitaabi Al-Iman.
21. Uyuunu Al-Masa’il Al-Muliimrnah
22. Ghi its An-Naf’i fii Al-Qiraa’at As-Sab’i
23. Al-Mublijm ‘Ala Huruufi Al-Mu’jam
24. Al-Majmu’ fii Syarhi Al-Muhadzdzab Ii Abi Ishaq AsySyairaazi (belum sempurna) – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam Jakarta
25. Mir’atu Az-Zamaan fii Taarikh Al-A’yaan
26. Manaasik Al Hajj Tsalatsatus Shugra wa Wustha wa Kubra
27. Al-Mantsuuraat wa Uyuun Al-Masa’il Al-Muhimmat
28. Al-Minhaaj lisyarhi Shahih Muslim bin Hajjaj  – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam dan Darus Sunnah Jakarta
29. Minhaaj Ath-Thaalibin fii Al-Furuu’ – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam Jakarta

GURU-GURU BELIAU

Beliau menjumpai para ahli ilmu baik dalam bidang fikih, hadits, bahasa, ushul dan yang lain, mengambil manfaat dan mereka sesuai dengan spesialisasi mereka. Dan di antara syaikh-syaikh tersebut adalah:

1. Abu Ibrahim Ishaaq bin Ahmad bin Utsman A1-Maghribi (dan beliaulah manfaat yang paling besar yang Imam An-Nawawi dapatkan)
2. Abu Hafsh Umar bin As’ad Al-Irbili
3. Abu Al-Hasan Silaar bin Al-Hasan Al-Irbili
4. Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuuh Al-Maqdisi.

Imam An-Nawawi belajar kepada beliau tentang fikih, qira’ah, tashhih, sima’, syarh dan ta’liq. Demikian pula beliau mengambil ilmu hadits dan rijalnya kepada:

5. Abu Ishaq Ibrahini bin Isa Al-Muradi
6. Abu Al Baqaa’ Khaalid bin Yuusuf An-Nabilisi
7. Adh Dhiya’ bin Tamam Al-Hanafi
8. Abu Ishaq Ibraahim bin Au Al-Waasithi
9. Abu Al-Abbas Ahmad bin Abd Ad Da’im Al-Maqdisi
10. Abu Muhammad Isma’il bin Ibrahim At-Tanuukhi
11. Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi.

Beliau belajar bahasa dan:

12. Abu Al-Abbas Saalim bin Ahmad Al-Mishri
13. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Maalik Al Jiyaani penulis Alfiyah.

Beliau belajar Ushul Fikih kepada:

14. Abu Al-Fath Umar bin Bandar bin Umar At-Tafluisi Asy-Syafi’i.

Syaikh An-Nawawi -semoga Allah meridhainya- hidup dengan meneladani para syaikh dan pendahulu mereka (para salaf), meniti jejak mereka membuat hidup beliau di penuhi dengan takwa dan qana’ah, wara’ merasa diawasi Allah baik tatkala sendiri maupun di saat ramai. Beliau tinggalkan lezatnya makanan dan mewahnya pakaian. Beliau mencukupkan diri dengan sedikit makan dan berpakaian yang sederhana.

sumber : Syarah Hadits Arbain, Ibnu Daqiq Ied (terjemahan : Abu Abdillah Umar Syariff), Pustaka At-Tibyan-Solo.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading BIOGRAFI PENULIS ARBA’IN at Kitab Hadith dan Syarah Hadith.

meta

%d bloggers like this: