Hadis 40 sebagai sendi dan asas agama Islam

Disember 11, 2012 § 1 Komen

Ustaz Dr. Fathul Bari Mat Jahya

Menguasai ilmu itu ada cabang dan tahapannya. Laksana anak kecil belajar bertatih kemudian berjalan dan baharulah berlari. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Jika dalam ilmu akidah para ulama’ sepanjang zaman menyarankan teks-teks asas yang ringkas sebagai permulaan. Antara yang sering disebut ialah Akidah Tahawiyah oleh Imam Abu Jaafar Tahawy. Ia telah diberikan syarahan oleh sultanul ulama’ Izz Abdul Salam, seorang imam dari mazhab Syafie.

Antara lain termasuk juga Akidah Wasitiyah Ibn Taimiyah, Usul Sunnah Imam Ahmad b Hanbal, anak murid kanan Imam Syafii dan jug Syarhu Sunnah Imam Barbahari. Jika diperhatikan semua teks-teks permulaan ini ringkas dan bersaiz kecil sahaja.

Manakala dalam ilmu hadis pula, salah satu teks asas yang wajib dipelajari oleh penuntut ilmu ialah hadis 40 susunan Imam Nawawi. Jangan sesekali ‘langkah bendul’ mempelajari Bulughul Maram oleh Ibn Hajar al-Asqani atau Umadul Ahkam oleh Ibn Ghani al-Maqdisy. Juga kitab-kitab teks hadis yang lebih besar dari itu seperti al-Minhaj Syarah Sahih Muslim apatah lagi Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari.

Ulama yang mula-mula mencetuskan idea sehingga Imam Nawawi menyusun kitab hadis 40 ini ialah Ibnu Shalah rhm yang hidup sebelum zaman Imam An-Nawawi rhm. Ibnu Shalah rhm telah mengumpulkan beberapa hadis yakni 27 hadis asalnya. Imam Nawawi rahimahu melihat bagus usaha ini maka ditambah sehingga menjadi 42 hadis, dan kemudian Ibnu Rajab Al-Asqalani datang dan menambah lagi sehingga genap 50.

Hadis 40 karangan asal Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy ataupun lebih dikenal sebagai Al-Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 hijrah. Kitab ini asalnya mengandungi 42 hadis (dinamakan hadis 40 setelah dibundarkan) dan kemudian ditambah lapan hadis lagi menjadi 50 hadis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali iaitu ulama yang hidup pada kurun ke-7. Ibnu Rajab melihat ada 8 hadis penting yang perlu ditambah untuk melengkapkan kitabnya yang berjudul Jamiul Ulum wal Hikam.

Ciri-ciri hadis yang ada di dalam kitab ini umumnya adalah hadis-hadis usul (dasar) yang menjadi dasar dan prinsip agama yang penting. Inilah perkataan ringkas yang disebut oleh Nabi SAW sebagai jawaami’ul kalim, dalam hadis yang bermaksud

“Aku diutus dengan jawami’ul kalim.” (riwayat Al-Bukhari, no. 2755)

Menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali, maksud jawami’ul kalim ialah perkataan yang ringkas tetapi maknanya luas. Sebagai contoh hadis pertama maksudnya: “Sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat.”

Nabi tidak perlu menyebut bahawa amalan puasa perlu dimulakan dengan niat, untuk bersolat perlu kepada niat, berzakat, haji, dan sebagainya perlu niat. Nabi menyebut perkataan yang pendek dan ringkas tetapi merangkumi maksud keseluruhannya. Inilah ciri-ciri hadis di dalam kitab ini.

Kitab ini penting walaupun kecil saiznya dan sedikit jumlah hadis di dalamnya tetapi kesemuanya merupakan dasar-dasar hukum, dasar-dasar akidah, ibadah, akhlak – perhubungan sesama manusia, kasih mengasihi sesama manusia, juga merangkumi tentang bid’ah, syariat Islam, dan akidah melalui hadis Jibril. Kitab yang kecil ini besar nilainya.

Selain Imam Nawawi, terdapat ramai ulama’ lain baik dari kalangan terdahulu mahupun kemudian menghimpunkan 40 hadis berdasarkan tema masing-masing. Namun berbanding yang lain hadis-hadis yang disusun oleh Imam Nawawi lebih dikenali. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw maksunya, “Barangsiapa yang memelihara daripada umatku empat puluh hadis berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.”

Beberapa ulama-ulama hadis telah menilai hadis-hadis yang menetapkan kelebihan menyusun 40 hadis seperti di atas adalah hadis yang dhaif, antaranya Imam An-Nawawi sendiri, Imam Ad-Daruquthni yang hidup kurun ke-3 selepas daripada Imam Al-Bukhari, Imam Al-Baihaqi yang mengatakan semua sanad hadis ini dhaif, Imam Ibn Asakir, Imam Abdul Qadir Ar-Rahawi, dan termasuk juga Imam Ibnu Hajar Al-Atsqalani yang turut menilai dhaif kesemua hadis berkaitan kelebihan mengumpul 40 hadis.

Pun begitu berdasarkan ijitihad serta istikharah dan pertimbangan lain, maka Imam Nawawi tetap menyusun kitab ini. Jumlah hadis yang dikumpulkan ialah 40, namun sebutan judulnya dibundarkan menjadi 40 sahaja.

Kitab hadis 40 Imam Nawawi juga menjadi pilihan ramai ulama’ kemudiannya untuk dikaji dan disyarahkan secara terperinci. Antara yang paling awal mengarang kitab membahaskan karya ini ialah ulama’ yang hidup satu zaman dengan Imam Nawawi sendiri yakni Ibn Daqiq al-Eid.

Dari kalangan sarjana mutakhir pula termasuklah Syaikh Muhammad ibn Soleh al-Uthaimin rhm, Syaikh Abdul Muhsin Abbad al-Badr hfz, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawwas dari Indonesia dan ramai lagi. Kesemua karya yang disebutkan sudah diterjemah ke dalam Bahasa Melayu.

Sumber: http://www.ilmuanmalaysia.com

Advertisements

Syarah Hadith Arbain oleh Syaikh Uthaimin : Muqaddimah

Februari 2, 2012 § Tinggalkan komen

MUQADDIMAH PENSYARAH

(Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin )

Segala puji hanya inilik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dan keburukan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Shalawat dan salam yang melimpah semoga senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga dan para Sahabat beliau.

Amma ba’d:

Imam an-Nawawi termasuk salah seorang murid senior Imam asy-Syafi’i yang pendapat-pendapatnya dianggap mewakili madzhab Syafi’i. Beliau juga termasuk di antara ulama madzhab Syafi’i yang memiliki karya tulis paling banyak. Beliau telah menulis karya-karya dalam disiplin ilmu agama yang sangat banyak, di antaranya dalam bidang hadits dan ilmu pengantarnya (ulumul hadits). Dalam ilmu bahasa beliau menulis kitab yang sangat terkenal, yaitu Tabdziibid Asmaa’ wal Lughaat.

Dengan banyaknya karya tulis beliau yang sangat bermutu, tepat sekali jika beliau dikategorikan ke dalam kelompok ulama yang handal keilmuannya. Nampak pula dan kepribadian beliau —wallaahu a’lam—, bahwa beliau sangat ikhlas dalam menyusun karya tulis. Hal ini terlihat dan tersebarnya karya-karya beliau ke seluruh negeri Islam.

Kitab Riyadhush Shaalihiin (salah satu karya beliau), sering dibahas di hampir seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Kitab-kitab beliau sangat terkenal dan tersebar di seluruh penjuru dunia, hal ini menunjukkan kejujuran niat beliau yang hanya mengharapkan keridhaan Allah Ta’ala semata. Karena sesungguhnya penerimaan manusia terhadap kitab-kitab karya seorang ulama termasuk salah satu tanda atas keikhlasan niatnya.

Beliau adalah seorang mujtahid (ulama yang pendapat-pendapatnya memenuhi syarat untuk diikuti), dan seorang mujtahid (karena ia seorang manusia) memungkinkan untuk keliru atau benar. Beliau pun tidak terlepas dan hal itu, di mana beliau telah keliru dalam masalah Nama-Nama dan sifat-sifat Allah Ta’ala. Dalam sebagian kitabnya ditemukan adanya penakwilan (pengubahan makna sebenarnya yang terkandung dalam Nama-Nama dan sifat-sifat Allah), akan tetapi beliau tidak mengingkari keberadaan Nama-Nama dan sifat-sifat tersebut. Sebagai contoh adalah tentang sifat istiwa’nya Allah di atas ‘Arys.

Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas ‘Arsy.” (QS. Thaahaa: 5)

Para ahli takwil mengatakan, “Maknanya adalah (menguasai dan mengalahkan ‘Arsy), akan tetapi mereka tidak mengingkari bahwa Allah Ta’ala bersemayam. karena jika mereka mengingkari kabar bahwa Allah bersemayam di atas ‘Arsy sebagai bentuk pendustaan, niscaya mereka menjadi orang yang kafir. Adapun orang yang sebatas menakwilkan dan dirinya tidak mengingkari keberadaanya, dan penakwilan tersebut dibenarkan secara bahasa, maka yang demikian tidak sampai kepada derajat kekafiran.

Akan tetapi jika pemaknaan tersebut tidak dapat dibenarkan secara bahasa, maka ketika itu pengkafiran terhadap pelakunya dibenarkan, seperti perkataan seseorang, “Allah itu tidak mempunyai tangan secara nyata, tidak pula tangan yang bermakna nikmat dan kekuatan” [para penakwil mengartikan ayat-ayat tentang ‘tangan’ seperti itu]. Jika perkataan dan keyakinan orang tersebut seperti ini, maka dia kafir, karena dia telah menolak sifat Allah dengan penolakan yang mutlak. Dan sebutan kafir tidak berlaku bagi orang yang membenarkan keberadaannya namun ia menakwilkannya.

Masalah seperti ini terjadi pada beliau di mana beliau telah keliru dalam menakwilkan sebagian ayat sifat. Kekeliruan beliau ini tidaklah nampak dikarenakan banyaknya keutamaan beliau dan manfaat yang beliau berikan kepada umat Islam. Tidaklah kita berprasangka dengan kekeliruan tersebut melainkan hal itu berdasarkan ijtihad dan takwil yang dibenarkan -menurut pandangan beliau-.

Dan saya memohon kepada Allah agar kekeliruan ini termasuk kekeliruan yang diampuni, juga menjadikan kebaikan serta manfaat yang beliau persembahkan ini termasuk upaya yang patut disyukuri (dibalas oleh Allah dengan balasan yang banyak), dan menjadikannya sebagaimana firman Allah Ta’ala,

SesungguJmya perbuatan-perbuatan yang baik itu men ghapuskan (dosa)perbuatan-perbuatan yang buruk…” (QS. Huud: 114)

Kita bersaksi atas Imam Nawawi dan apa yang kita ketahui tentang keshalihan beliau, dan bahwa beliau termasuk seorang mujtahid, yang mana setiap mujtahid bisa saja benar atau malah sebaliknya. Jika keliru maka ia mendapatkan satu pahala, dan jika benar maka ia mendapatkan dua pahala [sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah].

Beliau telah menyusun banyak karya tulis, dan di antara karya tulis beliau yang paling baik adalah kitab in yaitu al-Arba’iin an-Nawawiyyah. Dan sebenarnya hadits yang tercantum di dalamnya bukan empat puluh, tetapi empat puluh dua, hal itu karena kebiasaan bangsa Arab yang selalu membuang pecahan jumlah, sehingga mereka menggenapkannya menjadi empat puluh, meskipun jumlahnya lebih atau kurang dan itu, baik satu atau dua.

Sangatlah patut bagi para penuntut ilmu untuk menghafalkan kumpulan empat puluh hadits ini karena ia merupakan intisari dan sekian banyak hadits yang terbagi dalam banyak bab yang bermacam-macam. Berbeda dengan karya-karya tulis lainnya, seperti kitab ‘Umdatul Ahkaam, kita mendapatinya sebagai kitab intisari, akan tetapi hanya dalam satu bab saja, yaitu bab Fiqih. Adapun kitab ini (al-A rba’uun an-Nawawiyyah), di dalamnya terkandung bab (pembahasan) yang berbeda-beda dan bermacam-macam (Aqidah, Fiqih, Mu’amalah dan Akhlak).

Dan kami memohon pertolongan kepada Allah Ta’ala dalam menjelaskan kandungan kitab ini. Hanya Allah-lah Pemberi petunjuk.

beli di galeriniaga.

Syarah Hadith Arbain oleh Syaikh Uthaimin : Pengantar Penerbit

Februari 2, 2012 § 1 Komen

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dan kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah ben petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan RasulNya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Al ‘Imran: 102)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dan din yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanyaAllah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan,) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalab) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa’: 1)

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. A1-Ahzaab: 70-71)

Amma ba’d:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Wa ba ‘d:

Alhamdulillah, merupakan pertolongan dan Allah bahwa Dia memudahkan kami untuk menerbitkan satu buku terjemahan dan karya seorang ulama pembela Ahius Sunnah, Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin yang sangat bernilai.

Kali ini beliau mensyarah (memberikan penjelasan) kitab Arba’in an-Na wawiyyah karya seorang imam besar al-Hafizh Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yang lebih di kenal dengan nama Imam an-Nawawi (wafat 676 H), semoga Allah merahmatinya. Bagi pemerhati dan pecinta karya-karya asy-Syaikh al-’Utsaimin, bukan rahasia lagi, nampak jelas bahwa —subhaanallah— keilmuaan beliau berada pada tingkat yang dikehendaki Allah.

Banyak ulama yang mensyarah kitab al-A rba’in ini, namun yang ini istimewa. Sebagaimana biasanya, dengan bahasa yang sangat rnudah difahami oleh umum, beliau mengupas hadits-hadits Nabi dengan lugas, jelas dan gamblang. Hampir tidak ada yang beliau keluarkan darinya, melainkan seluruhnya nampak bersinar menerangi hati, membimbing perilaku, dan memberikan motivasi beramal yang tinggi kepada kita, serta membersihkan sekaligus mengokohkan ‘aqidah kaum muslimin, insya Allah.

Dan salah satu ciri khas beliau dalam berbagai karyanya yang bertebaran, adalah beliau sangat ahli dalam mengambil istinbath hukum, lalu mengaitkannya dengan masalah-masalah kekinian yang aktual. Beliau pun sangat piawai dalam menyusun faidah-faidah dan setiap hadits dengan sangat mendetail namun sangat mudah untuk dicerna. Seorang pelajar akan puas dengan lengkapnya pembahasan berharga yang beliau kemukakan, dan kaum awam pun akan dapat melepaskan dahaganya dalam kesejukan bahasan-bahasan yang beliau persembahkan. Dan insya Allah, buku ini sangat cocok untuk para penuntut ilmu, para penceramah, para khathib, dan masyarakat umum lainnya.

Kelebihan lain dan buku ini, bahwa Yayasan Kebajikan Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin (Mu-assasah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin al-Khairiyyah) telah menunjuk Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Nashir as-Sulaiman untuk memberikan takhrij (keterangan khusus yang berkaitan dengan periwayatan) hadits maupun atsar (selain hadits, berupa perkataan atau perbuatan Sahabat atau Tabi’inPefi) yang tercantum dalam buku ini.
Kami (Penerbit Pustaka Ibnu Katsir) pun berusaha melengkapi takhrij ini dengan mencantumkan penshahihan hadits dan ulama ahli hadits abad ini (Syaikh Nashiruddin al-Albani 1) dan ulama ahli hadits lainnya. Hal ini insya Allah akan membuahkan ilmu yang yakin dan pemahaman yang menenteramkan, yang selalu kita dambakan dalam setiap amal ibadah kita dalam rangka mencari keridhaan-Nya.

Dan untuk lebih menyempurnakan sajian ilmiah ini, kami pun menambahkan judul-judul pokok dan setiap hadits, serta sub-sub judul yang cukup banyak, agar setiap pembaca dapat dengan mudah menyimpulkan satu materi kajian, atau menjadi ringan dalam mencari pokok-pokok bahasan yang diinginkannya. Tambahan-tambahan dan kami (Penerbit Pustaka Ibnu Katsir), baik berupa judul-judul pokok, sub-sub judul, maupun penshahihan hadits dan keterangan-keterangan lainnya, kami tandai dengan kurung siku ([…]) atau superscript (.Pent), atau kedua-duanya.

Semoga Allah Ta’ala memberikan balasan dengan rizki yang mulia (Surga) kepada Imam an-Nawawi, Syaikh al-’Utasimin, kedua penyusun dan pentakhrij karya al-’Utsaimin ini, juga penerjemah, penerbit dan semua pihak yang terlibat dalam penyebaran ilmu yang berharga ini.

Walhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin.

Bogor,
Mei 2008 M
Jumadal Ula 1429 H
Penerbit
PT. Pustaka Ibnu Katsir

beli di galeriniaga.

Syarah Hadis 40 oleh Ustaz Yazid Jawas

Januari 31, 2012 § 3 Komen

Syarah Arba’in An-Nawawi

Imam an-Nawawi , siapa yang tidak kenal dengan sosok ulama yang sangat tekun menuntut ilmu dan banyak meninggalkan karya tulis bermutu mi? Kepakarannya di bidang hadits tidak ada yang meragukan. Salah satu karyanya yang sering dibaca, dipelajari, dan ditelaah para ulama adalah al-Arba’in an-Nawawiyyah, kitab yang memuat empat puluhan hadits pilihan yang mengandung jawaami’ul kalim (perkataan ringkas namun luas dan padat maknanya). Maka, tidak heran apabila banyak ulama sepeninggalnya seakan berlomba-lomba dalam menulis syarah (penjelasan) terhadap kandungan hadits-hadits di dalamnya. mi menandakan keberkahan ilmu beliau, yang merupakan buah dan keikhlasannya. Sekaligus juga, betapa penting dan bermanfaatnya kitab itu bagi umat.

Buku mi termasuk salah satu upaya baik penulisnya untuk ikut andil dalam mempopulerkan kitab Imam an-Nawawi tersebut, sebagaimana dilakukan para ulama terdahulu. Dalam buku ini penulis memberi judul pada setiap hadits, men-takhrij dan menjelaskan kedudukannya masing-masing, mensyarahnya satu per satu, bahkan menerangkan kaidah-kaidah beserta faedah-faedah tiap-tiap hadits itu yang disimpulkan oleh para ulama dan masyayikh (syaikh), serta tidak lupa mencantumkan referensi-referensinya. Demikianlah nilai keunggulan buku ini.

Melalui buku ini, kiranya umat Islam dapat mengambil pelajaran yang berharga dan 42 pesan Rasulullah , yang berbentuk sabda di dalamnya, untuk kemudian mengamalkan perintah-perintah beliau tersebut, dan dengan itu pula diharapkan larangan-larangan beliau akan ditinggalkan dengan sendirinya.

Amma ba’du,

Empat puluh dua hadits yang dikumpulkan oleh Imam an-Nawawi ini memiliki kedudukan yang agung, karena semua itu merupakan sabda-sabda Rasulullah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kaum Muslimin. Allah telah memberikan karunia kepada Rasulullah jawaami’ul kalim (perkataan ringkas memiliki makna yang padat dan luas).

Nabi bersabda:

“Aku diberikan pembuka perkataan (kefasihan), perkataan ringkas namun maknanya padat dan luas, dan penutup perkataan (Bagus dalam menyambung perkataan dan pada saat berhentinya.).”

(Mushannaf lbnu Abi Syaibah (no. 3012), dan MusnadAbi Ya’la (no. 7202). Lihat Silsilah al-A haadiits ash-Shahiihah (no. 1483) dan ShahiihJaami’us Shaghiir (no. 1058)).

Setiap hadits dalam Arba’iin an-Nawawiyyah ini mengandung ilmu yang bermanfaat, serta kaidah-kaidah agama, dan faidah-faidah yang sangat agung. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta’ala taufiq untuk menghafalnya dan memahaminya, maka ia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dan warisan para Nabi ini, juga ia mampu untuk menguasai beberapa perkara agamanya.

Kaum Muslimin yang dahulu maupun sekarang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap hadits Arba’iin in baik dan segi hafalan maupun kurikulum di ma’had-ma’had, pondok-pondok pesantren, dan sekolah-sekolah Islam. Bahkan, para ulama terdahulu dan sekarang telah banyak mengajarkan dan menjelaskan hadits-hadits ini kepada umat Islam dan mereka juga telah men-syarah (menjelaskan) hadits Arba’iin ini, di antara mereka adalah:

1. Imam an-Nawawi (wafat th. 676 H), yang sekaligus sebagai penulis dan hadits Arba’iin.
2. Imam Ibnu Daqiqil ‘Ied (wafat th. 702 H).
3. Imam Ibnu Rajab (wafat th. 795 H), dalam kitabnya Jaami’ul ‘Uluum wal Hikam.
4. Imam Ibnul Mulaqqin (wafat th. 804 H).
5. Syaikh ‘Abdurrahman as-Sa’di is (wafat th. 1376 H).
6. Syaikh Muhammad Hayat as-Sindi (wafat th. 1163 H).
7. Dr. Musthafa al-Bugha dan Mukyiddin Mistu
8. Nazhim Muhammad Sulthan.
9. Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin (wafat th. 1421 H).
10. Syaikh ‘Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah.
11. Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah.
12. Syaikh Shalih Alu Syaikh haftzhabullah.
13. Dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini.

Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajarkan hadits Arba’iin ini kepada para penuntut ilmu. Di saat saya mengajarkan hadits-hadits ini, saya mendapati banyak sekali faidah yang besar dan saya ingin menyusunnya dalam sebuah buku, agar manfaatnya tersebar luas di kalangan kaum Muslimin. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu saya sudah turut serta memberikan sumbangsih dalam dunia tulis-menulis, yang mana itu merupakan dunia yang penuh manfaat dalam penyebaran ilmu agama, serta sebagai ajang meraih pahala di dunia dan akhirat.

Para pembaca yang mudah-mudahan dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa dalam penyusunan buku ini saya banyak mengambil faidah dan penjelasan para ulama, dan saya banyak menukil perkataan mereka secara tekstual. Hal itu dikarenakan saya masih berada di awal perjalanan saya dalam menuntut ilmu dan sudah sepantasnya bagi pemula untuk mengikuti jalan para ulama yang sudah lebih dulu berkecimpung dalam mendalami ilmu syar’i. Hal itu dikarenakan dalam memahami agama mi harus mengambil dan para ulama yang kuat ilmunya, banyak hafalannya, pemahamannya mendalam terhadap nash-nash al-Qur-an dan hadits sesuai dengan pemahaman para Salafush Shalih yang telah mendapatkan sanjungan dan pujian dan Allah Ta’ala dan Rasul-Nya.

Adapun metode penyusunan buku mi adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kedudukan setiap hadits menurut para ulama ahli hadits, terutama saya banyak mengambil dan kitab-kitab ahli hadits pada abad 15 H/20 M, yaitu Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani
2. Memberikan judul di setiap masalah yang dikandung hadits tersebut dan menjelaskannya.
3. Menyebutkan kaidah-kaidah dan faidah-faidah hadits yang disimpulkan oleh para ulama dan para masyayikh.

Akhirnya, apa yang saya susun ini adalah tulisan dan syarab hadits yang penulis susun beberapa tahun dan sudah dimuat setiap bulan di majalah As-Sunnah, penulis tambah keterangan dan syarabnya (penjelasannya) dan kitab-kitab ulama terdahulu dan sekarang.

Mudah-mudahan apa yang saya susun mi bermanfaat bagi din saya dan kaum Muslimin pada umumnya, mudah-mudahan amal ini ikhlas karena Allah Ta’ala dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada saya di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran juga kepada orang-orang yang ikut andil dalam menyelesaikan buku ini dan menerbitkannya, juga kepada para pembaca yang mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah Ta’ala dan mengikuti contoh Nabi.

Semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad keluarganya, para Sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Dan akhir do’a kami adalah Alhamdulillaahi Rabbil ‘Aalamiin.

Bogor, Rabi’ul Awwal 1432 H
Februari 2011 M
Penulis,
Yazid bin Abdul Qadir Jawas (Abu Fat-hi)

dipetik dari buku Syarah Hadis 40, terbitan Pustaka Imam Syafii.

beli di galeriniaga.

BIOGRAFI IBNU DAQIIQ, Salah Seorang Pensyarah Arbain Nawawiyah

Januari 31, 2012 § Tinggalkan komen

BIOGRAFI IBNU DAQIIQ : NASAB DAN KELAHIRANNYA

Beliau adalah Imam Muhammad bin Ali bin Wahb, dikenal dengan sebutan Ibnu Daqiiq Al-’Ied. Beliau dilahirkan pada bulan Sya’ban tahun 625 H di dekat pantai laut merah.

ILMU DAN KEUTAMAAN BELIAU

Beliau mencari ilmu dan antusias terhadapnya. Beliau mengadakan rihlah (perjalanan) untuk menambah ilmunya. Beliau pergi ke Mesir untuk mendatangi ulama-ulamanya lalu pergi ke Damsyiq dan mendengarkan dan ulama-ulama yang lain.

Hingga pada gilirannya jadilah beliau sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi:

“Beliau seorang Imam, ahli sastra, dermawan, ahli fikih dan ushulnya, ahli adab, nahwu, seorang yang cerdas, memiliki kejelian makna, sempurna akalnya di samping beliau juga memiliki karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah. Parapakar sejarah menyebutkan bahwa beliau banyak diam, wara’, melazimi sunnah, sibuk dengan membaca dan menulis, lapang dada, dermawan, bersih jiwanya, menjaga ucapan dan menjauhi dakwa, sibuk dengan dirinya, sedikit bergaul padahal beliau memiliki dien yang kuat dan akal yang cemerlang. Beliau habiskan umurnya untuk menulis hadits, matan, rijal hadits, bahasa dan beliau memiliki kemampuan yang tinggi dalam masalah ushuluddien, ushul fikih, bahasa Arab dan adab. Beliau adalah guru para sastrawan dan simbol ulama di zamannya. Beliau juga pentahqiq dua madzhab, yakni Syafi’iyah dan Malikiyah”.

Ibnu Sayyidinnas berkata:

“Aku belum pernah melihat orang semisalnya dan aku tidak membawa suatu riwayat yang lebih berharga dan riwayat yang aku dapatkan darinya. Beliau menguasai seluruh cabang ilmu, mahir dalam hal sastra, kalau saja ada yang mendatanginya untuk meringkas kalimatnya, niscaya beliau meringkasnya. Beliau memiliki akhlak yang luhur, tanda kemuliaan sebagai orang shalih wujud pada din beliau, tanda-tanda kearifan melekat pada dirinya.”

Adalah beliau -semoga Allah meridhainya-tidak menempuh jalan perdebatan dalam membahas suatu ilmu. Beliau cukupkan kalimat yang ringan sebagaimana halnya beliau menyukai terhadap orang-orang yang sibuk dengan ilmu, banyak berbuat baik dengan mereka dan mengasihi mereka.

Seorang sahabat beliau, Syarafuddien Muhammad bin Ash-Shahib Zainuddin Ahmad berkata:

“Adalah Ibnu Daqiiq Al-’Ied bermukim dan menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah kami manakala berada di Mesir. Kami melihat beliau di tengah malam shalat dan sesekali melihat ke samping rumah untuk melihat masuknya waktu fajar, lalu beliau shalat Shubuh. Beliau berbaring di waktu dhuha.”

Ibnu Idris Al-Quraafi berkata:

“Syaikh Taqiyyudin shalat malam dan tidak tidur di waktu malam selama 40 tahun”.

KEDUDUKAN BELIAU DI SISI HAKIM DAN QADHI

Adz-Dzahabi berkata: “Telah sampai kepadaku bahwa Sultan Husamuddien Laajin manakala melihat kedatangan Syaikh Ibnu Daqiiq, beliau berdiri dan menyambut kedatangannya”.

Ibnu Az Zamlakani berkata: “Adalah Sultan Lajin turun dan takhtanya dan mencium tangannya. Beliau memiliki akidah yang lurus dan kua keyakinannya terhadap Allah Ta’ala”.

Al-Barzali berkata di dalam tarikhnya: “Tatkala hari Sabtu tanggal 18 Jumadil Ula tahun 695 H diangkatlah menjadi Qadhi di Negeri Mesir Syaikh Mufti pengikut salaf, Taqiyyuddien Abu AlFath A1-Qusyairi, dikenal dengan Ibnu Daqiiq A1-’Ied. Hal itu berlangsung hingga beliau wafat pada bulan Shafar tahun 702 H.

Asy-Syihab Mahmud berkata: “Kedua mataku belum pernah melihat orang yang lebih bagus adabnya dan beliau. Kalau saja beliau tidak menjadi qadhi niscaya akan terjadi huru-hara di zamannya dan terjadilah perpecahan ketika itu”.

Di antara sya’ir beliau adalah:

Tiada cita-citaku selain-Mu
Saat hari-hari kehidupanku berpisah
Tiada kelezatan yang kuinginkan selain melihat wajah-Mu
Dan selain kalam-Mu tak sudi aku mendengarnya.

Di antara sya’ir beliau yang lain:

Ku ingin usia senja segera mendatangiku
Sehingga kekasihku dekat untuk kudatangi
Ku jadikan usia muda untuk berkarya
Hingga usia tua ku akan menuainya

sumber : Syarah Hadits Arbain, Ibnu Daqiq Ied (terjemahan : Abu Abdillah Umar Syariff), Pustaka At-Tibyan-Solo.

BIOGRAFI PENULIS ARBA’IN

Januari 25, 2012 § Tinggalkan komen

BIOGRAFI PENULIS ARBA’IN

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husein bin Jam’ah Al-Haazi Muhyiddin Abu Zakariya An.-Nawawi Asy Syafi’i A1-’Allamah, Syaikhul Madzhab dan termasuk fuqaha’ senior.

Beliau lahir di Nawa, sebuah desa di selatan Damsyiq pada tahun 631 H. Beliau tumbuh dan melihat lailatul qadar tatkala berumur tujuh tahun dan tanda-tanda kebagusannya telah nampak pada din beliau semenjak kecil.

Syaikh Yaasin bin Yusuf Al-Marakisyi berkata: “Aku melihat Syaikh tatkala beliau berumur 10 tahun di Nawa. Anak-anak yang lain memaksa beliau untuk diajak bermain, namun beliau lan dan mereka sembari menangis karena dipaksa bermain-main bersama mereka. Beliau menghafal Al-Qur’an pada umur tersebut dan jadilah Al-Qur’an itu sesuatu yang dicintai hatinya. Ayah beliau menyuruhnya menunggu toko, akan tetapi jual beli tidak menyibukkan beliau untuk membaca Al-Qur’an.

Syaikh Yasin berkata: “Aku mendatangi gurunya dan berwasiat kepadanya dan aku katakan: “Sesungguhnya ia (An-Nawawi) dapat diharapkan menjadi orang yang paling pandai di zamannya, yang paling zuhud dan manusia dapat mengambil manfaat dannya”. Maka guru tersebut berkata kepadaku: “Apakah engkau ini tukang ramal?” Aku katakan: “Bukan, ini hanyalah menurut Wawasan yang Allah berikan kepadaku”. Lalu guru tersebut mencenitakan hal itu kepada orang tuanya sehingga orang tuanya bersemangat untuk mendorong beliau agar segera menghafalkan A1-Qur’an dan memperlakukan beliau dengan lembut.”

KEDATANGAN BELIAU DI DAMSYIQ DAN TINGGALNYA BELIAU DISANA

Imam An-Nawawi berkata: “Tatkala menginjak usia 19 tahun orang tuaku membawaku ke Damsyiq lalu aku tinggal di Madrasah Rawahiyah selama kurang lebih dua tahun untuk mencari ilmu dan tinggal di dalamnya”. Beliau menegakkan ibadah dan beliau mencukupi keperluan hidupnya dan pemberian madrasah dan beliau infakkan sebagian darinya.

Beliau menunaikan haji tatkala beliau tinggal di Damsyiq tahun 651 H. Beliau tinggal di Madinah Al-Munawarah selama satu setengah bulan, ketika itu wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jum’at. Disebutkan bahwa tatkala beliau keluar untuk pergi haji tiba-tiba terserang demam dan hal itu tidak berakhir hingga beliau wuquf di Arafah, namun beliau tetap bersabar, tidak berhenti sedikitpun. Setelah beliau menyempurnakan haji lalu kembali ke Damsyiq. Setelah itu Allah betul-betul mencurahkan atas beliau dengan hujan ilmu dan nampaklah atasnya -sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyaru A’lam AnNubala’- tanda-tanda kecerdikan dan kepandaiannya.

KESIBUKAN BELIAU DALAM MENCARI ILMU

Beliau senantiasa berkutat dengan ilmu dan meniti jejak para salaf dalam beribadah, baik dalam hal shalat, shiyam, wara’ dan tidak menyia-nyiakan waktu sedikitpun. Beliau membaca 12 pelajaran setiap harinya dari para syaikh berupa penjelasan maupun pendalaman dan kitab Al-Wasith, juga Al-Muhadzdzab, Al-Jam’u baina Shahihain, Shahih Muslim, Al-Lam’u karya Abu Ishaq AsySyairaazi, Ushul Al-Fiqh, Al-Muntakhib karya Fakhru Ar-Raazi, nama-nama rijalul hadits dan tentang pokok-pokok dien. Beliau juga menta’liq (mengomentari) apa-apa yang berkaitan dengan kitab-kitab tersebut, menerangkan yang sulit dan menjelaskan kaidah-kaidah bahasanya. Allah memberkahi waktu beliau dan membantunya untuk meraih apa yang beliau tekadkan.

Seakan iradah Allah telah mengistimewakan seorang alim yang agung ini untuk berkhidmat kepada ilmu-ilmu syar’i, sehingga pada gilirannya beliau menjadi rujukan bagi para ulama dan tumpuan para fuqaha’. Allah telah mencabut dan hati beliau unsur-unsur yang menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan ini.

Beliau berkata: “Suatu ketika, terdetik di hatiku untuk menyibukkan din dengan ilmu kedokteran, maka aku membeli kitab Al-Qanun (karya Ibnu Sina) dan aku bertekad untuk menyibukkan din dengannya. Namun hatiku serasa gelap hingga berhari-hari aku tak ada semangat untuk berbuat apa-apa. Lalu aku memikirkan nasib diriku, dan pintu mana aku hendak berbuat. Kemudian Allah Ta’ala mengilhamkan aku untuk berkutat dengan ilmu kedokteran sebagai Sebab (kembalinya semangatku). Maka aku menjual buku tersebut dan aku keluarkan buku-buku di rumahku yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, lalu hatiku serasa bersinar dan aku mendapatkan kembali apa yang telah hilang dariku”.

Dengan semangat beliau yang tinggi dalam hal ilmu ini, beliau tidak tidur malam melainkan sebentar saja. Beliau tidur sejenak bersandarkan buku-bukunya kemudian bangun untuk mengulangi pelajaran dan ilmu. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu malam ataupun siangnya. Selalu beliau gunakan waktunya untuk sibuk dengan ilmu dan ibadah. Sarnpai-sampai manakala beliau bepergian, ketika berada di jalan beliau tetap asyik mengulang-ulang hafalannya, terlebih dengan banyaknya beliau membaca Al-Qur’an Al-Karim dan kebiasaan beliau untuk senantiasa berdzikir serta berpaling dan dunia menghadapkan wajahnya ke akhirat.

KARYA-KARYA BELIAU

Beliau memiliki karya yang berjumlah banyak, bermanfaat besar dan berfaedah agung. Di antara bab-babnya ada yang telah beliau sempurnakan ada pula yang belum disempurnakan. Di antara karya beliau adalah:

1. Al-Arba’in Fii Al-Hadits (matan dan buku yang penuh barakah ini)
2. Al-Irs yad fii Ushul Al-Hadits
3. Al-Is yaaraat ila Bayaani Al-As;naa’ Al-Mubhimaat fii Mutuuni Al Asaanid
4. Al-Ushul wa Dhawaabith fii Al-Madzhab
5. Al-Idhaah fii Manaasik Al-Hajj
6. Bustan Al-’Arifin
7. At-Ti byan fii Adabi Hamlati Al-Qur’an – sudah diterjemah oleh banyak penerbit dengan judul Adab Bersama Al-Qur’an
8. At-Tahrir fii Syarhi At-Tanbiih ii Abi Ishaq Asy-Syairaazi
9. Tuhfah Ath-Thaalib An-Na biih fii Syarlii At-Tanbiih
10. Tuhfat Al-Waalid wa Baghiyatu Ar-Ra’id
11. At-Tahqiiq
12. At-Tarkhish fii A1-Ikram bit Qiyaami ii Dzawil Fadhl wal Maziyah min Alili Al-Islam
13. At-Taqrib wa At-Taisir li Ma’rifah Sunan Al-Basyir AnNadziir
14. Taqriib Al-Irs yad ila Ilmi Al-Isnaad
15. Tahdzib Al-Asma’ wa Al-Lughat
16. Al-Adzkar (Hilyatul Abraar wa Syi’aarul Akhyaar) – sudah diterjemah
17. Khulashah Al-Ahkam fii Muhimmaat As-Sunan wa Qawa’id Al-Islam
18. Ruuh Al-Masa’il fii Al-Furuu’
19. Riyadhu Ash-Shalihin – sudah diterjemahkan
20. Syarh Al-Jami’ Ash-Shahih Iil Bukhari ila Akhir Kitaabi Al-Iman.
21. Uyuunu Al-Masa’il Al-Muliimrnah
22. Ghi its An-Naf’i fii Al-Qiraa’at As-Sab’i
23. Al-Mublijm ‘Ala Huruufi Al-Mu’jam
24. Al-Majmu’ fii Syarhi Al-Muhadzdzab Ii Abi Ishaq AsySyairaazi (belum sempurna) – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam Jakarta
25. Mir’atu Az-Zamaan fii Taarikh Al-A’yaan
26. Manaasik Al Hajj Tsalatsatus Shugra wa Wustha wa Kubra
27. Al-Mantsuuraat wa Uyuun Al-Masa’il Al-Muhimmat
28. Al-Minhaaj lisyarhi Shahih Muslim bin Hajjaj  – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam dan Darus Sunnah Jakarta
29. Minhaaj Ath-Thaalibin fii Al-Furuu’ – sudah diterjemah oleh Pustaka Azzam Jakarta

GURU-GURU BELIAU

Beliau menjumpai para ahli ilmu baik dalam bidang fikih, hadits, bahasa, ushul dan yang lain, mengambil manfaat dan mereka sesuai dengan spesialisasi mereka. Dan di antara syaikh-syaikh tersebut adalah:

1. Abu Ibrahim Ishaaq bin Ahmad bin Utsman A1-Maghribi (dan beliaulah manfaat yang paling besar yang Imam An-Nawawi dapatkan)
2. Abu Hafsh Umar bin As’ad Al-Irbili
3. Abu Al-Hasan Silaar bin Al-Hasan Al-Irbili
4. Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuuh Al-Maqdisi.

Imam An-Nawawi belajar kepada beliau tentang fikih, qira’ah, tashhih, sima’, syarh dan ta’liq. Demikian pula beliau mengambil ilmu hadits dan rijalnya kepada:

5. Abu Ishaq Ibrahini bin Isa Al-Muradi
6. Abu Al Baqaa’ Khaalid bin Yuusuf An-Nabilisi
7. Adh Dhiya’ bin Tamam Al-Hanafi
8. Abu Ishaq Ibraahim bin Au Al-Waasithi
9. Abu Al-Abbas Ahmad bin Abd Ad Da’im Al-Maqdisi
10. Abu Muhammad Isma’il bin Ibrahim At-Tanuukhi
11. Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi.

Beliau belajar bahasa dan:

12. Abu Al-Abbas Saalim bin Ahmad Al-Mishri
13. Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Maalik Al Jiyaani penulis Alfiyah.

Beliau belajar Ushul Fikih kepada:

14. Abu Al-Fath Umar bin Bandar bin Umar At-Tafluisi Asy-Syafi’i.

Syaikh An-Nawawi -semoga Allah meridhainya- hidup dengan meneladani para syaikh dan pendahulu mereka (para salaf), meniti jejak mereka membuat hidup beliau di penuhi dengan takwa dan qana’ah, wara’ merasa diawasi Allah baik tatkala sendiri maupun di saat ramai. Beliau tinggalkan lezatnya makanan dan mewahnya pakaian. Beliau mencukupkan diri dengan sedikit makan dan berpakaian yang sederhana.

sumber : Syarah Hadits Arbain, Ibnu Daqiq Ied (terjemahan : Abu Abdillah Umar Syariff), Pustaka At-Tibyan-Solo.

Syarah Hadis Arbain Imam Nawawi

Januari 25, 2012 § 2 Komen

Syarah Hadits Arbain Imam Nawawi

Muqaddimah Pengarang

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam, Pengatur langit dan bumi, Pemelihara seluruh makhluk, dan Pengutus seluruh rasul shalawatullahi wa salamuhu ‘alaihim kepada seluruh mukallaf untuk memberi petunjuk kepada nereka, menjelaskan ajaran-ajaran syariat agama dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang jelas. Saya memuji-Nya atas segala nikmat yang Dia limpahkan, dan saya memohon tambahan keutamaan dan karunia-Nya.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Yang Maha Esa lagi Mahaperkasa, Yang Yang Mahamulia lagi Maha Pengampun. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, utusan, kekasih, dan kesavangan-Nya, makhluk-Nya yang paling utama, yang dimuliakan dengan Al-Qur’an Al-’Aziz yang menjadi mukjizat sepanjang masa, dan dengan sunnah-sunnah yang menyinari orang-orang yang mencari petunjuk, yang diberi kekhususan dengan jawami’ul-kalim (ungkapan yang singkat, tetapi makna padat) dan agama yang mudah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, kepada seluruh nabi dan rasul, seluruh keluarga mereka, dan segenap orang-orang shalih.

Amma ba’du,

Kami telah meriwayatkan dari ‘Ali ibnu Abi Thalib, ‘Abdullah ibnu Mas’ud, Mu’adz ibnu Jabal, Abu Ad-Darda’, Ibnu ‘Umar, lbnu ‘Abbas, Anas ibnu Malik, Abu Hurairah, dan Abu Sa’id Al-Khudri dari banyak jalur dengan riwayat yang beragam bahwasanya Rasulullah bersabda,

“Barangsiapa dan umatku menghafal empat puluh hadits urusan agamanya, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak termasuk dalam golongan para fuqaha’ (ahli fiqih) dan ulama (ahli ilmu).”

(Hadits ni tidak shahih meskipun mempunyai jalur yang banyak dan sudah sang terkenal. Dalam Al-’Ilal AI-Mutanahiyah (1/119), setelah mengumpukan jalur-jalurnya IbnuAl-Jauzi berkata, “Ini adalah hadits yang tidak shahih dari Rasulullah . Lihat Kasy Al-Khafa’karya Al-Ajluni (2465)).

Dalam sebuah riwayat lain:

“Allah akan membangkitkannya sebagai orang faqih dan ‘alim.”

Dalam riwayat Abu Ad-Darda’:

“Dan aku menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat.”

Dalam riwayat Ibnu Mas’ud :

“Dikatakan kepadanya, ‘Masuklah kesurga dan pintu mana saja yang kamu suka.”

Dalam riwayat Ibnu ‘Umar:

“Ditulis dalam golongan ulama dan dikumpulkan dalam golongan syuhada.”

Para huffazh (ulama ahli hadits) telah sepakat bahwa ini adalah hadits dha’if (lemah) sekalipun mempunyai jalur yang banyak.

Dalam masalah ini para ulama telah menyusun karya yang tidak terhitung jumlahnya. Orang pertama kali yang saya ketahui menyusun karya dalam masalah ini adalah ‘Abdullah Ibnu Al-Mubarak. Kemudian Muhammad ibnu Aslam AthThusi seorang alim rabbani, lalu Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nasa’i, Abu Bakr Al-Ajurri, Abu Bakr Muhammad ibnu Ibrahim Al-Ashfahani, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Abu Nu’aim, Abu Abdirrahman As-Sulami, Abu Sa’id Al-Malini, Abu ‘Utsman ash-Shabuni, ‘Abduliah ibnu Muhammad Al-Anshari, Abu Bakr Al-Baihaqi, dan sejumlah ulama lain yang tidak terhitung jumlahnya baik dan kalangan orang-orang terdahulu (mutaqaddimin) maupun yang sekarang (muta’akhkhirin).

Saya telah melakukan istikharah kepada Allah Ta’ala dan mengumpulkan empat puiuh hadits ini karena meneladani imam terkenal dan para penghafal hadits dalam Islam. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya mengamalkan hadits dha’if dalam perkara fadha’il a’mal (keutamaan amal).

Sekalipun demikian, yang menjadi sandaran saya bukanlah hadis ini tetapi sabda beliau dalam hadits-hadits yang shahih:

“Hendaknya orang yang menyaksikan di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir.”

Juga sabda beliau :

“Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menghafalnya, lalu menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar.”

(Shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Zaid ibnu Tsabit (3660), At-Tirmidzi (2656), Ibnu Majah (230), Ahmad (5/183), Ad-Darimi (1/65), dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban (72, 73 – Al-Ibsan). Dalam hal ini juga terdapat hadits dari Jubair ibnu Muth’im yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (231) dan Ahmad (4/80-82), dan Abu Said AI-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam AI-HiIyah (5/105), dan Anas ibnu Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (236), dan dari Mu’adz yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Al-Hiiyah (9/308)).

Selanjutnya, di antara para ulama ada yang mengumpulkan empat puluh hadits dalam masalah ushuluddin (dasar-dasar agama), yang lain dalam masalah furu’ (cabang), yang lain dalam masalah jihad, yang lain dalam masalah zuhud, yang lain dalam masalah adab, dan yang lain dalam masalah khutbah. Semuanya mempunyai maksud yang baik. Semoga Allah meridhai mereka.

Adapun saya berusaha mengumpulkan empat puluh buah hadits yang lebih penting dan semua ini, yaitu empat puluh buah hadits yang mencakup semua permasalahan tersebut. Setiap hadits merupakan kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah agama ini, yang oleh para ulama disebutkan bahwa agama Islam ini berkisar padanya, atau setengah agama Islam, atau sepertiganya, atau seperti itu [berkisar padanya].

Saya juga berketetapan bahwa empat puluh buah hadits ini semuanya shahih, dan sebagian besar dari nya terdapat dalam dua kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim. Saya sebutkan hadits-hadits ini tanpa sanadnya agar mudah dihafal dan memberikan manfaat yang menyeluruh insya Allah Ta’ala. Saya juga menyertakan satu bab tentang penjelasan lafaz-lafaz yang masih samar.

Setiap orang yang menghendaki akhirat seyogianya mengetahui hadits-hadits ini mengingat hadits-hadits ini mengandung pelbagai perkara penting dan mencakup peringatan terhadap segala bentuk ibadah ketaatan. Itu semua tampak jelas bagi orang yang mau merenungkannya. Hanya kepada AllahIah saya bersandar, berserah diri, dan bergantung. Hanya bagiNya-Iah segala puji dan nikmat, dan hanya Dia-lah yang mampu memberi taufik dan perlindungan.

Imam Nawawi

Sumber :

Syarah Hadits Arbain Imam Nawawi, Ta’liq oleh Syaikh Uthaimin, terjemahan Ahmad S Marzuqi, Media Hidayah-Jakarta, 2006.

BELI DI GALERINIAGA.

Where Am I?

You are currently browsing the Hadis 40 category at Kitab Hadith dan Syarah Hadith.