Ensiklopedia Hadits (6 Kitab Hadits Utama) – Maklumat Detil

Mac 3, 2015 § Tinggalkan komen

Ensiklopedia Hadits (6 Kitab Hadits Utama)

Penerbit Al-Mahira, Jakarta

Berat: 22.60kg

Saiz Edisi Lux: 38.50 X 27.00 X 56.50

Jumlah jilid: 8 jilid

Maklumat Detil

Penterjemah: Masyhar MA, Muhammad Suhadi

Editor: Nanang Ni’amurrahman, Solihin & Abdul Rasyid

Penerbit Al-Mahira

House of Mahira – Kompleks Kodam

Manunggall II No. 8C Kalimalang, Jakarta – Indonesia

Tel: 021 68300123, SMS: 0817151522

http://www.almahira.com

Advertisements

Hadith Muallaq dalam Sahih Bukhari

Disember 15, 2012 § Tinggalkan komen

Ust. Dr. Fadlan Mohd Othman

ringkasan_sahih_al-bukhariHadith muallaq ialah hadith yang tergantung dari sudut bahasa dan erti hadith muallaq pula dari sudut istilahnya ialah hadith yang dibuang sanadnya dan hanya dinyatakan periwayat yang paling atas sekali iaitu para sahabat. Jadi apabila seseorang ahli hadith itu menyatakan sesebuah hadith tanpa dinyatakan sanadnya maka hadith itu adalah hadith muallaq.

Hadith muallaq ialah yang dibuang sanadnya selepas daripada syeikh seseorang muhaddis itu. Sebagai contoh sekiranya al-Imam al-Bukhari menyatakan bahawa syeikhnya telah membawa sesuatu hadith atau menyatakan sesuatu hadith tanpa menyatakan sanad sehingga habis. Maka hadith itu ialah hadith muallaq. Hadith yang muallaq dipertikaikan statusnya oleh para ulama. Kebanyakannya boleh dikatakan semua ulama, ulama hadith khususnya, menyatakan bahawa hadith muallaq ialah dhaif iaitu tidak boleh diterima kerana tidak mempunyai sanad.

Apabila tidak mempunyai sanad dan tidak boleh dikaji sanad itu, maka hadith itu dihukum sebagai hadith yang dhaif. Akan tetapi apabila mereka melihat kepada hadith muallaq yang dinyatakan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih al-Bukhari, kita dapati hadith muallq ini boleh dibahagikan kepada dua sekiranya dinyatakan secara pasti ‘qoola haddasa’ dan sebagainya, maka hadith itu sahih. Akan tetapi sekiranya dinyatakan secara disebutkan ‘siratuttamrit’ iaitu secara menggunakan lafas menunjukkan hadith itu lemah seperti ‘qiila, ruiya’ dan sebagainya maka tidak semestinya sahih.

Imam Ibn Hajar al-Asqalani telah mencuba sedaya-upaya untuk menyambung semula sanad-sanad hadith yang muallaq iaitu disebut di dalam bahasa Arab ‘wasolahu’ yang bermaksud menyambungkan hadith ataupun sanad itu. Jadi itulah yang lakukan oleh al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya muqaddimah kepada Fathul Bari yang bernama Hajjussari. Di dalam kitab itu al-Imam Ibn Hajjar telahpun menyatakan setiap hadith yang muallaq itu dibawakan sanad daripada kitab-kitab yang lain. Setiap kali al-Imam Ibn Hajjar membicarakan hadith yang muallaq, beliau akan menyatakan juga hadith-hadith itu secara mausul iaitu secara bersambung dan dengan itu kita dapat melihat adakah hadith sanad itu sahih ataupun dhaif.

Bagaimana boleh tentukan itu adalah hadith sedangkan sanadnya terputus?

Hadith muallaq ialah asalnya hadith itu mempunyai sanad. Tetapi muhaddis itu ataupun ulama itu contohnya al-Imam Bukhari tidak mahu memasukkan hadith itu. Ada sebab-sebabnya, antara lain hadith muallaq itu tidak menepati syarat dia mengumpulkan hadith yang sahih di dalam kitabnya. Jadi dia tidak mahu masukkan di dalam hadith-hadith yang utama tetapi dia masukkan di dalam tajuk. Pada dia mungkin hadith itu sahih tetapi tidak mencukupi syarat, jadi dia tidak masukkan dan tidak menyatakan sanad. Asalnya mempunyai sanad. Dan para ulama kita apabila mereka melihat cara Imam Bukhari adanya hadith muallaq contohnya dengan ‘qola’ dan ‘qila’, apabila mereka menyemak semuanya mereka dapati apabila ‘qola’ sahih tetapi apabila ‘qila’ tidak sahih.

Komentar Ibn Hajar terhadap hadis muallaq Imam Bukhari 

Di dalam kitab Hajjussari, al-Imam Ibn Hajjar mempertahankan Sahih Bukhari daripada tuduhan ataupun daripada kritikan Darul Qutni. Tetapi di dalam kitab lain Imam Ibn Hajjar menyambung sanad-sanad bagi hadith-hadith muallaq di dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang al-Imam Ibn Hajjar sendiri pun di dalam Fathul Bari sendiri, dia akan menceritakan sendiri sanad ini telah pun disambungkan oleh A-ttobari, disambungkan oleh An-Nasai, Ibn Majar dan sebagainya. Dan disebutkan sanad itu adalah sanad yang sahih.

Kuniyah/ gelaran perawi hadis

Soalannya adalah berkenaan dengan sanad hadith jika ada nama seorang periwayat itu, kemudian dinyatakan daripada bapanya (‘an abihi), daripada datuknya (‘an jaddihi), jadi seolah-olah tidak lengkaplah nama yang ada itu. Sebenarnya di dalam kes ini tidak ada masalah untuk menggunakan gelaran ataupun menggunakan kuniyah dan sebagainya.

Masalahnya ialah adakah bapanya dan datuknya itu dikenali dan dipercayai serta boleh diterima sebagai periwayat yang kuat. Kadang-kadang apabila ‘an abihi an jaddihi’, abihi (bapanya) dikenal manakala jaddihi (datuknya) tidak kenal. Maka inilah yang menjadikan masalah.  Tetapi jika ayahnya dan datuknya kita kenal sebagai periwayat yang boleh diterima maka tiada masalah. Jadi inilah penbincangannya adakah ianya dikenali ataupun tidak dikenali.

Hadith muallaq tadi ialah yang dibuang sanadnya daripada awal satu ataupun banyak. Contohnya Imam Bukhari dinyatakan daripada gurunya selepas itu tiada sanad sehinggallah sampai kepada Rasulullah ataupun kepada sahabat.

Itu adalah antara perbincangan yang berlaku apabila masuk hadith berkenaan dengan,

“Akan ada di kalangan umatku ini satu kaum yang menghalalkan al-khir dan juga al-khari”

Al-Khari adalah sutera dan al-Khir itu adalah samada pembunuhan ataupun penzinaan.

Masalahnya ialah apabila di dalam hadith ini dinyatakan oleh al-Imam Bukhari ‘qola’ siapa gurunya dan dibawakan hadith tersebut. Jadi di sini sebahagian ulama menyatakan hadith ini muallaq dan tidak boleh diterima. Tetapi apabila kita perhatikan hadith ini bermula dengan ‘qola’ iaitu bermula dengan berkata. Jadi apabila ada berkata maksudnya walaupun muallaq tetapi sahih.

Yang ke-2 sebahagian ulama menyatakan hadith ini dhaif kerana sanadnya terputus sedangkan al-Imam al-Bukhari terus yang dikatakan ‘qola’ itu ialah gurunya sendiri. Maksudnya hadith itu ialah hadith yang bersambung. Itulah antara perbincangan tentang hadith muallaq.

Rakaman oleh Abu Aqif Studio

“Teks disediakan berdasarkan rakaman berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=4ddarPFGDKA

Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari rebiu Pustaka Imam Syafii

Mei 9, 2011 § 7 Komen

dipetik dari laman Pustaka Imam Asy-Syafi‘i.

Di antara keistimewaan kitab Fat-hul Baari adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu Shahiihul Bukhari, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapatkan sambutan paling positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling sahih setelah al-Qur-an . Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadis lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Dan syarah terbaik kitab Sahiihul Bukhari ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab Fat-hul Baari. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi’i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab Fat-hul Baari yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadis karena isinya yang sangat baik dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. Fat-hul Baari adalah kitab hadis monumental

Dikatakan demikian kerana kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadis, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah Shahiihul Bukhari, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu Fat-hul Baari itu sendiri. Fat-hul Baari tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadis sehingga segala hal berkaitan dengan syarah hadis hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak menghairankan jika para ulama mengatakan: “Laa hijrata ba’dal Fathi,” yang maknanya: Tidak perlu hijrah (beralih ke kitab lain) selama ada Fat-hul Baari. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulisnya ulama yang ulung di bidangnya

Kitab Fat-hul Baari ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadis nabawi, dan keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari dengan Amirul Mukminin dalam bidang hadis; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar al-hafizh bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-‘Iraqi, seorang syaikh (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif dan hasil-hasil karyanya pun banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya-karya besar beliau adalah Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari, Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam, Tahdziibut Tahdziib, al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran beliau.

Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: “Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya.”

Al-‘Iraqi memberikan pujian: “Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang ‘alim (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, muhaddis (ahli hadis), banyak memberikan manfaat kepada umat, susuk yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, dhabith (kuat hafalannya), siqah (dapat dijadikan hujjah), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang tsiqah (tepercaya) dan yang dha‘if (lemah), banyak menemui para ahli hadis, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. Fat-hul Baari Adalah kitab syarah hadis yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab Shahiihul Bukhari ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara lughawi (etimologi) dan syar’i (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya. Oleh karena itulah, kitab Fat-hul Baari ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadis yang tertulis dalam kitab Shahiihul Bukhari. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, ada kitab syarah Shahiihul Bukhari lain berjudul Umdatul Qaari’ yang ditulis oleh al-Badrul ‘Aini; setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab Fat-hul Baari.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku Fathul Bari ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab Shahiihul Bukhari, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja ingin menampilkan terjemahan kitab Fat-hul Baari secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka perlukan dari pembahasan-pembahasan dalam buku ini. Kerana sesungguhnya semua sisi kebaikan, insya Allah, ada pada buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadis dan nahwu-sharaf

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti ma’ani dan tasybih; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadis beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, munqathi’, maushul, sanad, mansukh, nasikh, mafhum mukhalafah dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya jilid 1 Kitab Wahyu dan Iman, jilid 2 Kitab Thaharah, Kitab Mandi, dan lain-lain.

Akhir kata, kami merasa amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab Fat-hul Baari ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu’alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. Amin.

Harga Jualan : RM 80.00 (setiap jilid)

Diskaun 15%

Harga Selepas Diskaun : RM 68.00

Kos bungkusan dan penghantaran : PERCUMA untuk pembelian melebihi RM100 selepas diskaun)

Untuk maklumat detil tulis emel kepada kami di riduankhairi.enterprise@gmail.com

Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari : rebiu

Mei 6, 2011 § 1 Komen

Al Ustadz Ahmad Hamdani Ibnu Muslim

Memanfaatkan usia sehat dan karunia waktu yang Allah berikan dengan mempelajari ilmu-ilmu syariat yang bersumber dari manusia terbaik dengan kesungguhan dan totalitas merupakan aktivitas yang utama. Adalah Al-Imam Abu Abdillah Al-Bukhari, seorang imam yang telah mencuplik secercah cahaya Al-Kitab dan As-Sunnah yang kemudian beliau kumpulkan di dalam kitabnya Shahih Al-Jami’ yang kemudian populer dengan Shahih Al-Bukhari.

Memahami kitab ini akan lebih sempurna dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya bila dilengkapi dengan kitab-kitab yang menjelaskan maksud-maksud, faidah-faidah, kaidah-kaidah yang dipakai penulis, uslub (gaya bahasa) penulisan dan lain sebagainya. Terlebih kitab Shahih Al-Bukhari bisa diibaratkan makanan setengah matang. Karena di dalamnya terdapat hadits-hadits yang nasikhdan mansukh, umum dan khusus sehingga membutuhkan keterangan ulama yang memang ahli di banyak bidang ilmu syariat.

Dengan metode ini, syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang bersifat rahmatan lil ‘alamin dan shalih (cocok) untuk segala jaman dan tempat, dapat tersebar. Bukan sekedar kitab yang sulit diaplikasikan di alam nyata. Nampaknya pesan inilah yang hendak disampaikan oleh Ahmad Bin ‘Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin ‘Ali Al-Asqalani.

Beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadits, mufti dan hakim agung di Mesir. Kitab syarah (penjelasan) Shahih Al-Bukhari hasil tulisannya merupakan kitab syarah Shahih Al-Bukhari terbagus dari sekian kitabsyarah lainnya dan dianggap mahkota karya-karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mencapai 150 judul baik yang besar maupun yang kecil.

Penulis kitab Kasyfuz Zhunun, Musthafa Bin Abdullah Al-Qisthanthini Ar-Rumi seorang ‘Alim bermahdzab Hanafi (wafat tahun 1067 M) menyebutkan, “Kitab syarah Al-Bukhari yang paling agung adalah kitab Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari[1] karya Ibnu Hajar. Mukadimahnya mencakup 10 pasal yang ia namakan Hadyus Sari. Keistimewaan, keajaiban, dan kepopuleran kitabnya disebabkan cakupan faidah-faidah dan hukum-hukum fiqhiyyah yang sulit diilustrasikan. Terlebih pembahasan sisi sanad hadits sangat luas dan mendalam.”

Begitu menjiwai dan menjelaskan kitab Shahih Al-Bukhari menjadikan pembacanya seolah-olah melihat Ibnu Hajar yang bermahdzab Syafi’i, hidup sejaman dengan Al-Bukhari, duduk di depannya, mendengarkan pelajarannya, mendengar hadits lalu menyerap, mengetahui ilmu-ilmu, sanad-sanad yang shahih dan lemah, serta hikmah-hikmah hadits.

Asy-Syaikh Muqbil Rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sail menganjurkan para pencari ilmu mempelajarinya. Meskipun kitab ini tidak dianjurkan dibaca bagi pencari ilmu yang pemula namun keberadaanya sangat penting karena dibutuhkan oleh ummat Islam dalam memahami As Sunnah sebagai jalan hidup mereka.

Sunnatullah berlaku, selain Al Qur’an tak ada satu kitab pun karya manusia yang sempurna. Demikian juga dengan Fathul Bari. Pembaca kitab ini mesti berhati-hati manakala menjumpai pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah agar tidak terjerumus ke dalam metodologi takwil (menafsirkan tidak sesuai dengan teks lafadznya) yang diadopsi penulisnya dari kaidah Asy’ariyyah yang telah ditinggalkan oleh Abul Hasan Al Asy’ary si pencetusnya sendiri, yang tentunya tidak sesuai dengan manhaj salaf.

Wallahu a’lam

Catatan kaki:

[1] Dalam penukilan para Ulama, terkadang disebut secara ringkas dengan AL-FATHatau AL-FATHU

Judul Asli: “Fathul Bari Mahkota Ibnu Hajar Al Asqalani Rahimahullah”
Sumber: Majalah Asy Syariah halaman 48
Vol I/No.40/Desember 2003/Syawwal 1424 H

dipetik dari : http://ghuroba.blogsome.com/2007/12/01/kitab-fathul-bari-karya-ibnu-hajar-al-asqalani/

Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari rebiu

Mei 6, 2011 § 1 Komen

Dr. M. Muhammad Abu Syuhbah dalam kitabnya Fi Rihabi as-Sunnah al-Kutub al-Shihahi al-Sittah mengatakan:

Belum ada kitab hadits yang mendapat perhatian besar dari umat Islam selain kitab Shahih Bukhari. Para ulama memberikan perhatian kepadanya dan mensyarahkan semua hadits yang terdapat pada kitab itu, mengistinbatkan hukum darinya, meneliti para perawinya, menjelaskan kata-kata yang sulit dan seterusnya.

Buku syarah hadits ini cukup banyak jumlahnya. Menurut pengarang Kasyfuz zunun, tidak kurang dari 82 macam. Belum termasuk kitab syarah yang ditulis sesudah kasyfuz zunun. Diantara kitab syarah yang paling terkenal adalah Fath Al Baari bi Syarah Al Bukhari.

Kitab ini adalah karya al-Hafiz Abi’l Fadal Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani al-Misri. Beliau dilahirkan tahun 773 H dan wafat tahun 852 H. Kitab Fathul Baari ini adalah kitab syarah shahih Bukhari yang paling baik dan paling lengkap.

Dalam kitab ini, Ibnu Hajar al Asqalani menjelaskan masalah bahasa dan i’rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan di kitab lainnya, juga menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum, serta memaparkan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fiqih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Di samping itu, beliau mengumpulkan seluruh sanad hadits dan menelitinya, serta menerangkan tingkat keshahihan dan keda’ifannya. Semua itu menunjukkan keluasan ilmu dan penguasaanya mengenai kitab-kitab hadits.

Fathul Baari mempunyai muqadimah yang bernama Hadyus Saari . Muqadimah ini amat tinggi nilainya. Seandainya ia ditulis dengan tinta emas, maka emas itu belum sebanding dengan tulisan itu. Sebab ia merupakan kunci untuk memahami Shahih Bukhari. Kitab ini selesai ditulis tahun 813 H.

Kemudian al-Asqalani mulai menulis kitab Syarah. Pada mulanya, uraian dan pembahasan direncanakan ditulis panjang lebar dan terperinci. Namun beliau khawatir bila ada halangan untuk menyelesaikannya, yang mengakibatkan kitab itu selesai namun tidak sempurna. Karena itu beliau menulis kitab syarah tersebut dengan cara sederhana yang diberi nama Fathul Baari.

Penulisan kitab ini menghabiskan waktu seperempat abad . Dimulai tahun 817 H dan selesai tahun 842 H. Maka tidak mengherankan bila kitab itu paling bagus, teliti dan sempurna. Selain itu, penulisannya dilakukan oleh penyusunnya dengan penuh keikhlasan.

Kitab ini selalu mendapatkan sambutan hangat dari para ulama, baik pada masa dulu maupun sekarang, dan selalu menjadi kitab rujukan.

Al-Allamah Syaikh Muhammad bin Ali as-San’ani asy-Syaukani, wafat tahun 1255 H, penulis kitab Nailul Authar, ketika diminta menulis kitab Syarah Shahih Bukhari, beliau mengagumi Ibnu Hajar. Beliau mengutip sebuah hadits “La hijrah ba’dal fathi” . Beliau meminjam istilah dari hadits itu sebagai ungkapan bahwa tidak ada kitab syarah shahih Bukhari yang melebihi Fathul Bari.

Kitab syarah ini terdiri dari 13 jilid ditambah satu jilid muqadimah. Kitab itu sudah berulangkali dicetak di India dan di Mesir. Cetakan yang terbaik di terbitkan oleh Bulaq. Demikian keterangan menurut Dr. Abu Syuhbah.

Perlu pula kiranya diketahui bahwa Shahih Bukhari terdiri dari beberapa kitab. Dimulai dengan bab permulaan wahyu, yang menjadi dasar utama bagi syariat Islam. Kemudian disusul dengan kitab Iman, Kitab Ilmi, Kitab Thaharah, Kitab Shalat, kitab Zakat dan seterusnya. Dalam kitab ini juga dimuat mengenai para penguasa dan para hakim. Kemudian kitab I’tisam bil kitab was sunnah dan yang terakhir adalah kitab Tauhid, sebagai penutup kitab shahihnya yang terdiri dari 97 kitab dan 3.450 bab.

http://blog.re.or.id/kitab-fathul-baari-penjelasan-kitab-shahih-al-bukhari.htm

Sahih Bukhari

Oktober 26, 2010 § 2 Komen

Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab (buku) koleksi hadith yang disusun oleh Imam Bukhari (194-256 H / 810–870 M).

Menurut Ibn Salah, judul asal kitab ini ialah al-Jaami’ al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min Umur Rasool Allah wa sunanihi wa Ayyamihi. Manakala Ibnu Hajar Al-Asqalani (yang mengarang syarah Sahi Bukhari, Fathul Bari) al-Jaami’ al-Sahih al-Musnad al-Mukhtasar min Hadith Rasool Allah wa sunanihi wa Ayyamihi.

Koleksi hadith ini di kalangan muslim Sunni adalah salah satu dari yang terbaik karena Bukhari menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadith. Ia menghabiskan waktu 16 tahun untuk menyusun koleksi ini dan menghasilkan 2.602 hadits dalam kitabnya (9.802 dengan perulangan).

Ia termasuk dalam 6 kitab hadith yang utama. Lima kitab lain termasuk ; Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa’i dan Sunan Ibnu Majah.

Sejarah Penyusunan

Imam Bukhari menceritakan, “Saya pernah bersama Ishaq ibn Rahoyah, beliau berkata, ‘Alangkah baiknya jika kamu dapat menyusun sebuh kitab memuatkan hadith-hadith Nabi Muhammad yang sahih sahaja‘.

Kata-kata ini membekas dalam jiwa Imam Bukhari dan beliau pun memulakan penyusunan kitab ini. Sahih (Hady al-Sari dari pendahuluan Fathul Bari. Darus Salam).

Kitab Sahih Bukhari siap sekitar 231H / 846M. Imam Bukhari menghabiskan 25 tahun berikutnya mengembara ke kota-kota lain untuk mengajar kitab ini. Kajin hadith beliau dihadiri oleh ribuan penuntut ilmu. Khatib Al-Baghdadi dan buku Sejarah Baghdad menyatakan Al-Firabri menyebutkan, “Lebih kurang 70,000 orang mendengar Sahih Bukhari  bersamaku“.

Autoriti hadith-hadith Sahih Bukhari diiktiraf oleh sarjana dan ilmuwan sezaman denganya termasuk gurunya sendiri Imam Ahmad bin Hanbal (855 M/241 H), Imam Yahya Ibn Maīn (847 M/233 H), and Imam Ali  Ibn Madīni (848 M/234 H).

Ringkasan Sahih Bukhari

Kitab ini pernah diringkaskan oleh beberapa ulama. Antaranya ialam Imam Az-Zabidi dan Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani.

Antara metod yang digunakan termasuklah meringkaskan hadith-hadith yang berulang dengan sanad yang berbeza dan meringkaskan senarai perawi hadith. Sebagai contoh, Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani hanya menyatakan perawi pertama yang meriwayatkan hadith dari Nabi Muhammad dan perwai yang melaporkan hadith kepada penyusun kitab iaitu Imam Bukhari.

Senarai Bab

 1. Kitab Permulaan Wahyu
 2. Kitab Iman
 3. Kitab Ilmu
 4. Kitab Wudhu’
 5. Kitab Mandi
 6. Kitab Haid
 7. Kitab Tayammum
 8. Kitab Salat
 9. Kitab Waktu-Waktu Salat
 10. Kitab Adzan
 11. Kitab Salat Jumat
 12. Kitab Haji
 13. Kitab Puasa
 14. Kitab Salat Tarawih [dan I’tikaf]
 15. Kitab Jual Beli
 16. Kitab Salam (Tempah, Pemesanan)
 17. Kitab Syuf’ah (Penyewaan)
 18. Kitab Ijarah (Upah)
 19. Kitab Wakalah (Perwakilan)
 20. Kitab tentang Berladang dan Bercocok Tanam
 21. Kitab Distribusi Air (Pengairan)
 22. Kitab Masalah Hutang
 23. Kitab dalam Perselisihan (Pertengkaran)
 24. Kitab Luqathah (Barang Temuan)
 25. Kitab tentang Perbuatan-Perbuatan Zalim
 26. Kitab Syirkah (Perseroan)
 27. Kitab Pegadaian
 28. Kitab Pembebasan Budak
 29. Kitab Hibah (Hadiah) dan Keutamaannya
 30. Kitab Syahadah (Persaksian)
 31. Kitab Perdamaian
 32. Kitab Persyaratan
 33. Kitab Wasiat
 34. Kitab Jihad dan Ekspedisi
 35. Kitab Permulaan Makhluk
 36. Kitab Manaqib (Biografi)
 37. Kitab Berbagai Keutamaan Shahabat-Shahabat Nabi
 38. Kitab Perang
 39. Kitab Tafsir
 40. Kitab Nikah
 41. Kitab Thalaq
 42. Kitab Nafkah
 43. Kitab Makanan
 44. Kitab Akikah
 45. Kitab Sembelihan-Sembelihan, Berburu, dan Membacakan Bismillah atas Hewan Buruan
 46. Kitab Korban-Korban
 47. Kitab Minuman
 48. Kitab Musibah Sakit
 49. Kitab Pengobatan
 50. Kitab Mengenai Makanan
 51. Kitab Adab (Budi Pekerti)
 52. Kitab Isti`dzan (Memohon Izin)
 53. Kitab Do’a-Do’a
 54. Kitab Kalimat-Kalimat yang Melunakkan Hati
 55. Kitab Ketentuan Allah
 56. Kitab Sumpah dan Nadzar
 57. Kitab Kafarat Sumpah
 58. Kitab Faraidh (Hukum Waris)
 59. Kitab Had (Pidana) dan Apa yang Harus Dihindari dari Had
 60. Kitab yang Menjelaskan Orang-Orang yang Diperangi Terdiri dari Orang-Orang Kafir dan Orang-Orang yang Harus Diperangi dari Orang-Oang Murtad Sehingga Mereka Meninggal Dunia
 61. Kitab Diyat (Tebusan Kejahatan)
 62. Kitab Orang-Orang Murtad dan Orang-Orang yang Menentang Diminta Bertaubat, dan Peperangan Terhadap Mereka
 63. Kitab Pemaksaan
 64. Kitab Helah (Upaya Tersembunyi)
 65. Kitab Tafsir Mimi
 66. Kitab Fitnah-Fitnah (Ujian/Siksaan)
 67. Kitab Hukum-Hukum
 68. Kitab Harapan Jauh (Angan-Angan)
 69. Kitab Berpegang kepada Qur’an dan Sunnah
 70. Kitab Tauhid

Shahih Bukhari mempunyai 70 kitab menurut terjemahan Ahmad Sunarto dkk. Sedangkan menurut terjemahan M. Muhsin Khan, 93 kitab. Hal ini akibat beberapa perbedaan pembagian kitab. Misalnya Kitab Salat menurut terjemahan Ahmad Sunarto dkk terhitung sebagai dua kitab dalam terjemahan M. Muhsin Khan, yaitu Book of Prayers (Salat) dan Book of Virtues of the Prayer Hall (Sutra of the Musalla)

disalin dari laman Wikipedia pada 25 Oktober 2010. Penambahan pada bahagian Ringkasan Sahih Bukhari.

Imam Bukhari : Mutiara Berkilau dari Bukhara

Oktober 25, 2010 § Tinggalkan komen

disalin dari Ma’had As-Salafy

Bukhara merupakan sebuah daerah di belahan Asia Tengah. Daerah ini memang pernah menjadi jajahan  negara Rusia dan dimasukkan dalam sebuah persekutuan dengan negara – negara di sekitarnya yang lebih dikenal dengan sebutan Uni Sovyet dengan faham komunisnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dimana faham komunis tidak bisa lagi diterima oleh masyarakat maka tumbanglah kekuatan raksasa Uni Sovyet dan menjadilah negara – negara persekutuan tersebut menjadi negara – negara yang merdeka, yang memiliki kedaulatan penuh dan terlepas dari kontrol pusat Rezim Kremlin, Rusia.

Dan siapa yang menyangka, bahwa dahulu pernah terlahir disana seorang manusia yang bakal menghebohkan dunia dengan kecerdasan dan kekuatan hafalannya yang luar biasa.

Nama Lengkap dan Tanggal Lahir :

Dia adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Ju’fi , yang lebih dikenal dengan Imam Al Bukhori penulis kitab Shahih Al Bukhari.

Beliau dilahirkan pada hari Jum’at tanggal 13 Syawal th 194 Hijriah setelah shalat Jum’at di daerah Bukhoro. Oleh sebab itulah beliau dinisbahkan dengan Al Bukhari karena asal  tanah kelahiran beliau adalah dari daerah Bukhoro.

Kakek beliau yang bernama Bardizbah adalah berasal dari suku Persia yang menganut agama Majusi ( Penyembah Api ).

Kemudian anak Bardizbah yang bernama Al Mughiroh masuk Islam, yang mengislamkannya adalah seorang yang bernama Al Yaman Al Ju’fi. Oleh karena itulah beliau juga dinisbahkan dengan Al Ju’fi.

Bapak beliau yaitu Ismail meninggal, dalam keadaan beliau masih kecil. Dan beliau juga mengalami kebutaan semasa kecilnya. Namun ibunya terus menerus berdoa kepada Allah Ta’ala mengharapkan kesembuhan terhadap musibah kebutaan yang menimpa putra tercintanya.

Dan Allah Ta’ala pun mengabulkan permintaan dari sang hamba yang shalehah dengan memberikan kesembuhan kepada sang putra tercinta. Maka sejak saat itu sang putra tercinta dapat menikmati indahnya karunia Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana manusia yang lain.

Perjalanan Menuntut Ilmu :

Beliau mulai menghafal hadits pada usia sekitar 10 tahun dan ketika itu beliau belajar di sebuah Madrasah.

Ketika usia beliau menginjak 16 tahun, beliau telah menghafal kitab – kitab karya 2 orang tokoh Tabi’ut Tabi’in yaitu Abdullah ibnul Mubarak dan Waki’ ibnul Jarrah. Pada usia tersebut pula tepatnya pada tahun 120 H, beliau bersama ibu dan saudara laki – lakinya yang bernama Ahmad pergi menunaikan Haji ke Baitullah Al Haram di Mekkah. Dan setelah selesai menunaikan haji, beliau tetap tinggal di Mekkah dalam rangka menuntut ilmu. Sementara saudara laki – lakinya yang bernama Ahmad, kembali ke tempat asalnya di Bukhara. Ketika usia beliau mencapai 18 tahun, beliau menulis kitab ” Qodhoya Shohabah wa Tabi’in ” dan kitab ” At Tarikh “.

Beliau telah menuntut ilmu kepada 1080 masyaikh ( guru ) Ahlus Sunnah. Beliau telah melakukan rihlah ( perjalanan menuntut ilmu ) ke berbagai negeri seperti Balkh, Maru, Naisabur, Ray ( sekarang Teheran – Iran ), Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Mesir, Syam, Hijaz dll.

Guru – guru ( Masyaikh ) beliau :

Telah disebutkan diatas bahwa beliau memiliki 1080 masyaikh ( guru ). Diantaranya  adalah :

1.    Di Negeri Balkh belajar kepada :

– Maky bin Ibrahim

2. Di Negeri Maru belajar kepada :

A.   Abdan bin Musa

B.    Ali bin Hasan bin Syaqiq

C.    Shadaqoh bin Al Fadhal

3. Di Negeri Naisabur belajar kepada :

– Yahya bin Yahya

4. Di Negeri Ray ( Teheran – Iran ) belajar kepada :

– Ibrahim bin Musa

5. Di Negeri Baghdad belajar kepada :

A.   Muhammad bin Isa Ath Thaba’

B.    Suraij bin An Nu’man

C.    Muhammad bin Sabiq

D.   ‘Affan

6. Di Negeri Basrah belajar kepada :

A.   Abu Ashim An Nabil

B.    Al Anshory

C.    Abdurrahman bin Hammad

D.   Muhammad bin ‘Ar’ur

E.    Hajjaj bin Minhal

F.     Badl bin Al Mihbar

G.   Abdullah bin Raja’

7. Di Negeri Kufah belajar kepada :

A.   Ubaidullah bin Musa

B.    Abu Nu’aim

C.    Khalid bin Al Makhlad

D.   Thalq bin Ghanam

E.    Kholid bin Yazid Al Muqri

8. Di Negeri Mekkah belajar kepada :

A.   Abu Abdurrahman Al Muqri

B.    Khalad bin Yahya

C.    Hisan bin Hisan Al Bashri

D.   Abul Walid Ahmad bin Muhammad Al Azraqi

E.    Al Humaidy

9. Di Negeri Madinah belajar kepada :

A.   Abdul ‘Aziz Al ‘Uwaisy

B.    Ayyub bin Sulaiman bin Bilal

C.    Ismail bin Abi Uwais

10. Di Negeri Mesir belajar kepada :

A.   Sa’id bin Abi Maryam

B.    Ahmad bin Iskab

C.    Abdullah bin Yusuf

D.   Asbagh bin Al Faraj

11. Di Negeri Syam belajar kepada :

A.   Abul Yaman Al Hakam bin Nafi’

B.    Adam bin Abi Iyas

C.    Ali bin ‘Ayyas

D.   Bisyr bin Syu’aib

Dan juga para tokoh – tokoh ulama besar yang lain semisal Ishaq bin Rahuyah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma’in, Ali bin Al Madini, Nu’aim bin Hammad, Muhammad bin Yahya Adz Dzuhli  dll.

Murid – Murid Beliau :

1.    Imam Muslim bin Al Hajjaj

2.    Imam At Tirmidzi

3.    Imam Ibnu Khuzaimah

4.    Abu Hatim  dll.

Akhlak dan Ibadah beliau :

Beliau pernah mengatakan :Aku berharap untuk bisa bertemu Allah. Dan aku berharap ketika nanti berada di Hari Perhitungan amalan, aku dalam keadaan tidak berbuat Ghibah ( suatu perbuatan yang menyebutkan saudaranya sesama muslim dengan apa – apa yang tidak disukainya jikalau ia mendengarnya ) kepada seorang pun.

Hal ini menunjukkan akan takutnya beliau terhadap perbuatan Ghibah.

Al kisah suatu hari beliau sedang melaksanakan shalat. Tiba – tiba datang seekor kumbang besar datang menyengat beliau yang sedang shalat sebanyak 17 kali sengatan. Maka tatkala selesai dari menunaikan shalatnya, dia bertanya kepada orang – orang yang ada di sekitarnya : ” tolong lihatlah ! apa yang telah membuatku sakit ini “. Maka merekapun mendapati seekor kumbang besar telah menyengat beliau sebanyak 17 sengatan dalam keadaan beliau tidak membatalkan shalatnya.

Beliau berkata : Tidaklah aku letakkan sebuah hadits di kitab shahihku ini kecuali aku mandi terlebih dahulu dan shalat 2 rakaat.

Wafat Beliau :

Beliau mengalami fitnah yang sangat dahsyat yang dihembuskan oleh orang – orang yang merasa iri terhadap keutamaan dari Allah yang diberikan kepada beliau. Dan tidaklah beliau menginjakkan kaki ke suatu negeri kecuali penduduk negeri tersebut mengusirnya sebagai akibat dari hembusan angin fitnah yang disebarkan oleh orang – orang yang iri. Karena beliau mengalami pengusiran beberapa kali, maka beliau memilih untuk kembali ke daerah Khartanka yaitu sebuah wilayah bagian dari negeri Samarkand (sekarang menjadi ibukota negara Uzbekistan di Asia Tengah ). Beliau pergi ke daerah tersebut karena banyak dari karib kerabatnya yang tinggal di daerah tersebut. Beliau merasakan bahwa hidup ini terasa berat sekali, dan bumi yang luas terasa sempit bagi beliau. Hingga pada suatu malam tatkala beliau selesai menunaikan shalat malam ( Tahajud ), beliau berdoa kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik baginya. Kemudian beberapa hari setelah itu beliau mengalami sakit yang cukup keras. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala mengetahui betapa berat penderitaan yang dialami oleh salah seorang hamba-Nya yang sholeh ini, maka sebagai bentuk Maha Belas Kasih Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya tersebut, beliau dipanggil oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang pada hari Sabtu malam ‘Idul Fitri, pada tahun 256 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala merahmati beliau.

Where Am I?

You are currently browsing the Imam Bukhari category at Kitab Hadith dan Syarah Hadith.